Wednesday, 26. June 2019, 20:36
 

Over Ons

Eigenaar van deze website:

Roch Services GmbH

Eschenburgstrasse 7
23568 Lübeck

Duitsland

Telefoon       +49 451 – 70767 – 0
Fax              +49 451 – 70767 – 19
Email            info@roch-services.de

Internet        www.roch-services.de


Directeur: Mathias Roch

 
Rechtbank Lübeck

HR-Nr. HR B 5943

 
© 2009 TYPO3 redactioneel systeemsoftware

Concept, Design & Template-creatie

Web- &  Reclamebureau EWA-Productions GmbH


DISCLAIMER

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële schade of gerelateerde conceptuele kunst, die door het gebruik of misbruik van de aangeboden informatie bijv. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie veroorzaakt zijn, zijn in principe uitgesloten, wanneer van de kant van de auteur geen nawijsbaar voorbedachte of grove nalatigheid te bewijzen is.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet verplicht. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de site of het totale aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of tijdelijk of definitief te verwijderen.

 
2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde Internetsites, die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, wordt de aansprakelijkheid alleen in dit geval van kracht, wanneer de auteur kennis van de inhoud heeft en wanneer het hem technisch mogelijk is om het gebruik van de onwettige inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het plaatsen van de Links geen illegale inhoud op de verlinkte sites herkenbaar waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of auteurschap van de gekoppelde sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich met nadruk van alle inhoud van alle gekoppelde sites, die na de linkplaatsing veranderd werden. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, zoals vreemde berichten in de voor de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhoud, in het bijzonder voor schade, dat door gebruik of misbruik van de gepresenteerde informatie ontstaat, wordt alleen de aanbieder van de site aansprakelijk gesteld, waarnaar verwezen is, niet diegene waarnaar de links verwijzen.


3. Auteurs- en Merkenrecht, Weergave

De Auteur heeft getracht om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, Video-opnames en teksten te waarborgen, door gebruik te maken van zelf gemaakte of merkloze grafieken, geluidsdocumenten, Video-opnames en teksten. Alle op het Internetaanbod genoemde en door derde beschermde merken en handelsmerken blijven  zonder uitzondering in het bezit van elke geldige merk en eigendomsrecht geregistreerde eigenaar. Alleen door het noemen kan men niet concluderen dat een merk niet door derden is geregistreerd! Gegevens of andere onafhankelijke elementen die op basis van selectie of in opdracht een persoonlijke samenstelling vormen, zijn verzamelwerken die zijn beschermd door auteursrechten.  

Het auteursrecht van gepubliceerde werken van de  door de auteur zelf gemaakte objecten blijft alleen bij de auteur van de website. Kopiëren of gebruik maken van teksten, lijsten of grafieken of delen hiervan in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur verboden. Dit geldt in het bijzonder voor commerciële doeleinden. Het bewust opslaan op een CD-ROM, DVD, ZIP, Diskette of harde schijf is een overtreding van het kopieerrecht. Alle rechten, in het bijzonder die van het vertalen naar andere talen blijven voorbehouden aan de auteur.

Zonder schriftelijke toestemming van de auteur van Roch-Services mogen de gegevens ook niet uitgeprint, gekopieerd, vertaald of op iedere andere wijze gebruikt of veranderd worden. Als er wel een schriftelijke goedkeuring is dan is de gebruiker verplicht om Roch-Services als auteur te benoemen.

 
4. Gegevensbescherming

Mits in het internetaanbod de mogelijkheid wordt geboden voor het ingeven van persoonlijke of zakelijke gegevens, is dit geheel op vrijwillige basis van de gebruiker. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn – voor zover  technisch mogelijk en redelijk – ook zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens bijvoorbeeld toegestaan onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een alias. Elke vorm van instemming van de kant van de gebruiker kan te allen tijde worden ingetrokken. Roch Services GmbH  wijst op artikel 33 BDSG, dat de persoonsgegeven worden opgeslagen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Roch Services GmbH is gerechtigd, de gegevens van zijn klanten te gebruiken, voor zover nodig om advies uit te brengen, en om te gebruiken voor de vraag naar vorming van diensten. Roch Services GmbH zal op vraag van de klant op elk gewenst moment, zover het hem betreft, volledig en gratis,  informatie over de opgeslagen gegevens verstrekken. Roch Services GmbH wijst zijn klanten er nadrukkelijk op, dat de privacy van de gegevens in open netwerken, zoals Internet, volgens de huidige stand van de techniek,  niet volledig kan worden gegarandeerd. De klant weet, dat de provider via zijn web server alle opgeslagen pagina aanbod en verder opgeslagen gegevens van de klant vanuit een technisch perspectief ten alle tijden kan inzien. Ook andere gebruikers van het Internet zijn onder technisch perspectief ten alle tijden in staat onbevoegd op de netwerkbeveiliging en berichtenverkeer gegevens te controleren. Voor de door de klant zelf opgeslagen gegevens en aanbiedingen op de web server, draagt de klant eigen verantwoording.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als onderdeel van de publicatie op internet, zoals verwezen wordt op deze pagina. Als onderdelen of individuele tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen, blijven  de overige delen van het document en hun inhoud of geldigheid onaangetast.